Logo do druku

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego  „www.przedstawicielemedyczni.pl”
oraz ogólne zasady współpracy firmy NDG Medical Sales Force w Dobrym Mieście z Kontrahentami

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu internetowego zlokalizowanego w internecie pod adresem „www.przedstawicielemedyczni.pl” jak również wzajemne prawa i obowiązki stron w związku ze świadczonymi przez firmę NDG Medical Sales Force w Dobrym Mieście zwaną dalej Administratorem usługami i administrowanym przez Spółkę Serwisem „www.przedstawicielemedyczni.pl”. Regulamin określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki i nie ma możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu www.przedstawicielemedyczni.pl” równoznaczne jest z akceptacją przez Użytkowników zasad przewidzianych w Regulaminie oraz warunków jakie muszą oni spełnić chcąc korzystać z Serwisu i to według stanu treści Regulaminu w momencie logowania się do Serwisu, co oznacza, iż w przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych jednostronnie do Regulaminu, zmiany te obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia Serwisu.

 

I. Warunki uczestnictwa i zasady korzystania z usług Serwisu

 1. Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny, przy czym część treści/informacji zamieszczonych na portalu jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników, którzy wcześniej zrealizowali procedurę rejestracji zgodnie z zasadami przewidzianymi na łamach portalu.
 2. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:
  a) akceptację Regulaminu w całości, bez wyjątków i zastrzeżeń,
  b) korzystanie z usług Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie bądź też zawartych w innych dokumentach, tudzież na stronach Serwisu;
  c) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora Serwisu w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych usług, możliwe jest po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych i informacji lub wniesieniu opłat za dostęp do konkretnych usług, w zależności od rodzaju usługi. Administrator udostępni Użytkownikowi taki zakres zasobów i usług Serwisu, w jakim spełnione zostaną przez Użytkownika wymagania do tego, aby móc z nich korzystać.
 4. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez wysłanie pisemnej rezygnacji z korzystania z usług Serwisu. Pisemna rezygnacja spowoduje usunięcie wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Serwisie, jak i z serwerów na którym przechowywane są jego dane. Rezygnacja taka winna zostać wysłana za pośrednictwem Poczty elektronicznej na adres Administratora Serwisu. Pomimo pisemnej rezygnacji Administrator może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Administratorem w związku z udziałem Użytkownika w Serwisie. Ponadto, ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z Serwisu, Administrator w ciągu każdej doby wykonuje kopię całego systemu, łącznie z bazami danych. Kopie są przechowywane w celu odzyskania wszelkich danych w razie awarii systemu. Rezygnacja nie powoduję usunięcia awaryjnych kopii danych zgłoszonych przez Użytkowników Serwisu.
 5. Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno konto w Serwisie, chyba, że posiada on kilka adresów mailowych, wówczas na każdy adres mailowy może zostać założone jedno konto w Serwisie.
 6. W Serwisie nie mogą znajdować się powtarzające się aplikacje (wypełnione CV) jednego Użytkownika.
 7. W przypadkach stwierdzenia przez Administratora powtarzających się aplikacji jednego Użytkownika w Serwisie Administrator prześle na wskazany w aplikacji adres Użytkownika informację o tym fakcie wraz z prośbą o wskazanie jednej, najbardziej aktualnej. W przypadku braku reakcji ze strony Użytkownika w ciągu 48 godzin od wysłania informacji Administrator ma prawo do zredukowania liczby aplikacji danego Użytkownika do jednej – sygnowanej najnowszą datą bez względu na zwartość pozostałych aplikacji.
 8. Zabrania się udostępniania osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu. Każdy Użytkownik we własnym interesie powinien zachować wskazane dane w tajemnicy.
 9. W sytuacji gdy Użytkownik dopuści się złamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników Administrator może zawiesić lub usunąć jego konto, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu.
 10. Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od usług i ich rodzaju. Informacje dotyczące odpłatności za daną usługę, cenie i warunkach jej świadczenia zawarte będą w Serwisie w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie.
 11. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Administratora, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.
 12. Administrator nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Administratora lub podmiotów z nim kooperujących.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

 

II. Zasady zamieszczania ogłoszeń o pracę w serwisie przez Pracodawców

 1. W celu zamieszczenia ogłoszenia na łamach Serwisu należy uprzednio uzyskać dostęp do systemu Application Management System (AMS).
 2. Dostęp do AMS jest możliwy po zarejestrowaniu Pracodawcy w drodze wypełnienia Formularza Rejestracyjnego udostępnionego na łamach Serwisu.
 3. Po wypełnieniu Formularza należy wydrukować w dwóch egzemplarzach wygenerowaną umowę współpracy, zaś po jej wypełnieniu i podpisaniu dwa egzemplarze Umowy przesłać na adres siedziby Administratora: NDG Medical Sales Force, ul. Jeziorańska 16, 11-040 Dobre Miasto.
 4. Administrator na podstawie nadesłanych umów i formularza rejestracyjnego dokonuje weryfikacji ich poprawności. W przypadku pozytywnej weryfikacji Administrator przesyła na wskazany przez Pracodawcę adres e-mail link do AMS wraz z indywidualnym hasłem dostępowym.
 5. Dzięki otrzymanemu linkowi i hasłu Pracodawca może logować się w systemie AMS, który umożliwia m.in. samodzielne zamieszczanie ogłoszeń, weryfikację kandydatów oraz korzystanie z pozostałych będących w ofercie usług Serwisu.
 6. Pracodawca może samodzielnie wprowadzać do systemu AMS treści ogłoszeń zgodnie z wybranym szablonem graficznym, przy czym publikacja ogłoszeń jest uzależniona od wniesienia opłat zgodnych z aktualnym cennikiem zamieszczonym na łamach Serwisu.
 7. W przypadku, gdy zarejestrowany Pracodawca nie chce ujawniać swojej nazwy w ogłoszeniu może złożyć za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zlecenie na tzw. „Ogłoszenie ukryte”. Treść zlecenia powinna zawierać określenie czasu publikacji ogłoszenia Klienta zgodnie z aktualną ofertą Serwisu. Czas realizacji zamówienia wynosi do 16 godzin roboczych. Przygotowane ogłoszenie w schemacie graficznym Serwisu w miejscu opisu Klienta będzie zawierało następującą treść: „Klient Serwisu www.przedstawicielemedyczni.pl”. Ogłoszenie ukryte nie może być w indywidualnej szacie graficznej Klienta. Ogłoszenie takie będzie opublikowane po opłaceniu zgodnie z aktualnym cennikiem.
 8. Każde ogłoszenie jest moderowane przez Administratora.
 9. W Serwisie nie mogą znajdować się powtarzające się ogłoszenia (ta sama nazwa stanowiska, miejsce pracy). Ogłoszenia wprowadzone ponownie a zawierające powtarzające się dane nie będą publikowane na łamach Serwisu. Nie będą również publikowane ogłoszenia nieopłacone.
 10. Administrator może odmówić zamieszczenia ogłoszenia w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu (np. wyrażenia i zwroty powszechnie uznawane za obelżywe, godzące w obyczaje, czy też naruszające prawa lub godność osób trzecich).
 11. Użytkownik w ramach systemu AMS może zamieszczać ogłoszenia korzystając ze szablonu graficznego Serwisu lub zlecić za pomocą Formularza Kontaktowego wykonanie specjalnego, indywidualnego szablonu ogłoszenia zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą Serwisu.
 12. Czasookres przygotowania pierwszej wersji indywidualnego szablonu ogłoszenia wynosi maksymalnie 2 dni robocze, przy czym okres ten może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony przez Administratora. Przygotowany projekt jest przesyłany na wskazany przez Pracodawcę adres email.
 13. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z ewentualnych opóźnień publikacji ogłoszeń z indywidualnym szablonem graficznym jeśli przyczyny opóźnień leżą po stronie Pracodawcy.
 14. Administrator może odmówić przyjęcia zlecenia na indywidualny szablon ogłoszenia lub wydłużyć czas realizacji zlecenia powołując się na obiektywne przyczyny.
 15. Pracodawca ma prawo odrzucić przedstawioną wersję projektu indywidualnego szablonu ogłoszenia i zwrócić się do Grafika Serwisu o przygotowanie kolejnego szablonu, przy czym możliwe jest przygotowanie maksymalnie 3 wersji jednego szablonu.
 16. Pracodawca ma prawo zgłaszać uwagi w drodze bezpośredniego kontaktu z Grafikiem Serwisu do projektu indywidualnego schematu ogłoszenia aż do uzyskania pożądanego wyglądu ogłoszenia, jednak czas zaangażowania Grafika Serwisu od momentu otrzymania przez niego od Pracodawcy niezbędnych materiałów (np. logotyp firmowy, fotografie itp.) nie może przekroczyć 5 dni roboczych na jeden projekt.
 17. Poprawki do ogłoszenia należy zgłaszać w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeśli Zamawiający zgłasza poprawki do ogłoszenia, to w zależności od ich rozmiaru obowiązują terminy: - 8 godzin roboczych - jeśli są to poprawki związane z grafiką; - 4 godziny - jeśli są to poprawki związane z tekstem.
 18. Czas przygotowania indywidualnego szablonu graficznego ogłoszenia może być ustalony w drodze odrębnych ustaleń Pracodawcy i Grafika Serwisu.
 19. Wprowadzanie zmian przez Pracodawcę w zaakceptowanym już przez niego schemacie graficznym ogłoszenia lub jego zmiana następuje odpłatnie.
 20. Ogłoszenia w standardowym schemacie graficznym publikowane są maksymalnie w ciągu 8 godzin roboczych od momentu potwierdzenia wpływu na konto Administratora należności zgodnej z aktualnym cennikiem Serwisu za zamieszczone przez Pracodawcę wybranego ogłoszenia.
 21. Wznowienie ogłoszenia nastąpi w ciągu 8 godzin roboczych.
 22. Niezależnie od treści punktu 11 Administrator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia aż do momentu właściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego, otrzymania podpisanej Umowy o współpracę lub braku wpłaty należności za zlecone usługi.
 23. Możliwe jest zamówienie pakietów ogłoszeń, których wielkość, okres ważności (ważność kredytu) i cena określona jest w ofercie Serwisu. Ogłoszenia w Pakietach mogą być publikowane w dowolnym (domyślnym lub indywidualnym) szablonie graficznym.
 24. Zamieszczone w Serwisie www.przedstawicielemedyczni.pl oferty pracy publikowane będą przez okres 2 lub 5 tygodni lub wielokrotności tych wielkości.
 25. Administrator będzie udzielał Pracodawcy wszelkiej możliwej pomocy w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z zamieszczonymi przez niego ofertami pracy.
 26. Wypełniając formularz ogłoszenia Pracodawca sam określa kategoryzację w wyszukiwarce ofert. Tym samym Serwis nie będzie brał odpowiedzialności za treść ogłoszenia, w tym błędy, np.: wskazanie niewłaściwego miejsca pracy.
 27. Określenie regionu, po którym ogłoszenie będzie wyszukiwane dokonywane będzie według miejsca zatrudnienia wskazanego w ogłoszeniu (zasada obligatoryjna).
 28. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad (pkt 26 i 27) Administrator zastrzega sobie prawo poprawienia błędnie kategoryzowanego ogłoszenia w Serwisie. W razie notorycznego popełniania błędów zastrzegamy sobie prawo do usuwania ogłoszeń z Serwisu.
 29. Opublikowane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska.
 30. Usunięcie oferty z powodu złamania regulaminu, powoduje utratę kredytu zużytego na to ogłoszenie.

 

III. Zasady odpowiadania Użytkowników Serwisu na wybrane ogłoszenia o pracę

1. Serwis umożliwia przeglądanie publikowanych na jego łamach ofert w dwóch formach:

a) forma skrócona – przeznaczona dla niezarejestrowanych lub niezalogowanych Użytkowników, gdzie widoczne jest tylko:

 • stanowisko pracy
 • pracodawca
 • data dodania ogłoszenia

b) forma pełna – przeznaczona dla zalogowanych użytkowników, gdzie oferta wyświetlana jest w całości, w tym m.in. charakterystyka firmy, opis stanowiska, oczekiwania Pracodawcy względem kandydatów itp.

2. Serwis umożliwia zalogowanym Użytkownikom, którzy wypełnili formularz swojego życiorysu zawodowego (CV) odpowiedzi na wybrane ogłoszenie. Przesłanie odpowiedzi następuje poprzez wybór linku „Zgłoś swoją aplikację” umieszczonego pod każdym opublikowanym ogłoszeniem jest równoznaczne z przesłaniem swoich danych osobowych i życiorysu zawodowego bezpośrednio do Pracodawcy.

3. Użytkownicy są uprawnieni do zamieszczania swoich aplikacji w Serwisie tylko po uprzednim zalogowaniu się i pełnej akceptacji postanowień Regulaminu Serwisu.

4. Użytkownik chcący zamieścić swoją aplikację winien ściśle przestrzegać poleceń generowanych na kolejnych stronach serwisu w trakcie procesu zamieszczania aplikacji.

5. Użytkownik w każdej chwili może usunąć zamieszczoną aplikację.

 

IV. Pozostałe elementy oferty Serwisu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty.
 2. Przekazanie Zamawiającemu dostępu do Bazy CV Serwisu odbywa się w terminie nie dłuższym aniżeli 16 godzin roboczych od złożenia zamówienia za pomocą Formularza Kontaktowego. Czasookres liczony jest od chwili przesłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą e mailową.
 3. Pracodawca może zlecić przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego zgodnie z obowiązującą ofertę Serwisu w drodze odrębnych i niezależnych od Regulaminu umów i negocjacji.

 

V. Obowiązki Pracodawcy

 1. Pracodawca jest obowiązany zamieszczać w Serwisie wyłącznie własne oferty pracy.
 2. Korzystanie z dostępu do Bazy CV Serwisu dozwolone jest wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych Pracodawcy, przez które należy rozumieć proces rekrutacji nowych pracowników Pracodawcy. Dostęp do Bazy CV Serwisu mogą posiadać jedynie wyznaczeni do tego celu przedstawiciele Pracodawcy, których lista będzie przekazana Administratorowi w postaci oświadczenia.
 3. Zabrania się publikowania informacji niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
 4. Każdorazowo Pracodawca zobowiązany jest postępować zgodnie z Regulaminem bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa jak również zasadami współżycia społecznego.
 5. Pracodawca zobowiązany jest do przesłania wszystkich potrzebnych elementów do stworzenia grafiki dostosowanej do wymogów Klienta oraz zaakceptowania lub zmianę zadanego projektu.
 6. Pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków płatności określonych w zamówieniu lub w umowie.

 

VI. Płatności

1. Wynagrodzenie za świadczone przez Administratora usługi zostanie zapłacone z góry, chyba, że strony na podstawie indywidualnych ustaleń przyjmą inny termin płatności. W przypadku nie zapłacenia faktury w przepisanym terminie do należności zostaną doliczone odsetki ustawowe.
2. Podstawą do określenia zapłaty za wykonaną usługę jest obowiązująca oferta z aktualnym cennikiem udostępniona publicznie na stronach Serwisu lub indywidualne ustalenia określone w odrębnych umowach/zamówieniach.
3. Ceny podane w cennikach lub umowach są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podstawą do wystawienia przez Administratora faktury VAT jest są następujące dokumenty:
a) Wypełniony, popisany i opieczętowany pieczątką firmową druk Zamówienia przesłany na nr fax 89 615 11 55.
b) Podpisana umowa wysłana na adres Administratora Serwisu.
5. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia lub umowy, chyba, że inaczej regulują to warunki szczegółowe odrębnie zawartej umowy.
6. Opłata za usługi świadczone przez Administratora Serwisu będzie zawsze przekazywana na konto:

BRE Bank S.A.

36 1140 1111 0000 4015 0700 1001

7. W przypadku, gdy Użytkownik będzie zalegał z płatnościami, Administrator będzie uprawniony do natychmiastowego usunięcia ogłoszenia z Serwisu. Nie zwalnia to jednak Pracodawcy z dalszego wywiązywania się z płatności.

 

VII. Odpowiedzialność stron

A. Odpowiedzialność Administratora Serwisu

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za ochronę udzielanych Pracodawcom Serwisu adresów mailowych pod względem ochrony spamowej i antywirusowej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie, o ile nie są one niezgodne z Regulaminem.
 3. Za ochronę adresu mailowego Pracodawcy na publicznej stronie www odpowiada sam Pracodawca lub właściciel adresu.

B. Odpowiedzialność Pracodawcy

 1. Pracodawca jest odpowiedzialny za treść ogłoszeń. Ponosi on wszelkie konsekwencje wynikające z zamieszczenia informacji w ogłoszeniu.
 2. Odpowiada za udostępnienie osobom trzecim danych osobowych wszystkich Użytkowników Serwisu, którzy zgłosili swoją kandydaturę w odpowiedzi na zamieszczone przez Pracodawcę ogłoszenie o pracę a także za wszelkie konsekwencje wskazanego działania.
 3. Ponosi nieograniczoną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody wyrządzone Administratorowi Serwisu bądź też jego Użytkownikom z winy umyślnej bądź też z niedbalstwa. Wina umyślna w tym przypadku to również świadome nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu.

C. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik samodzielnie wypełnia formularz aplikacji (CV) i bierze całkowitą odpowiedzialność za treści do niego wprowadzone.
 2. Odpowiada za udostępnienie osobom trzecim własnego loginu i hasła, a także za konsekwencje wskazanego działania (to akurat trochę powiela pkt. 6 Polityki Prywatności).
 3. Ponosi nieograniczoną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody wyrządzone Administratorowi Serwisu bądź też jego Użytkownikom z winy umyślnej bądź też z niedbalstwa. Wina umyślna w tym przypadku to również świadome nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu.

 

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej, a w szczególności nieprawidłowym działaniem sieci Internet w Polsce.

 

IX. Polityka prywatności

Administrator Serwisu gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są zamieszczane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu www.przedstawicielemedyczni.pl poprzez stosowane zabezpieczeń, ich poufność i wykorzystywanie danych w sposób opisany poniżej:

1. Anonimowość
Każdy Użytkownik Serwisu www.przedstawicielemedyczni.pl pozostaje anonimowy do momentu podjęcia konkretnych działań z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych , tj. imię i nazwisko, adres email, ewentualnie numer telefonu. W przypadku zamieszczenia w Serwisie przez Użytkownika swojego CV, musi liczyć się on z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje tam zawarte zostaną udostępnione Pracodawcom, chcącym zapoznać się z daną aplikacją. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu.

2. Udział Użytkownika w procesie przetwarzania zamieszczonych przez Niego w Serwisie danych osobowych
Każdy Użytkownik ma możliwość swobodnej i samodzielnej kontroli zamieszczonych przez siebie danych osobowych. W szczególności posiada On możliwość modyfikowania, uzupełniania i usuwania zamieszczonych przez siebie danych osobowych po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. W razie gdyby zapewniony proces okazał się niewystarczający Użytkownik ma możliwość kontaktu bezpośredniego z Administratorem, którego dane teleadresowe są publicznie dostępne na łamach Serwisu.

3. Ochrona danych osobowych
Proces wypełniania przez Użytkownika formularzy w trakcie logowania się do Serwisu lub zamawiania innych usług jest chroniony za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który w sposób znaczący zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Wszelkie informacje są przechowywane i przetwarzane w Serwisie www.przedstawicielemedyczni.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach Serwisu.

4. Przeznaczenie gromadzonych informacji
Poza głównymi przeznaczeniem Serwisu www.przedstawicielemedyczni.pl Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach i Pracodawcach dla:

 1. personalizacji przeglądanych przez danego Użytkownika, czy Pracodawcę stron Serwisu,
 2. zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu Serwisu,
 3. reagowania na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników i Pracodawców.

5. Zestawienia statystyczne
Administrator Serwisu sporządza zestawienia statystyczne wykorzystując uzyskane od Użytkowników i Pracodawców informacje i dane, a także na podstawie danych technicznych związanych procesem logowaniem się do Serwisu i poruszaniem po nim. Zestawienia statystyczne są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

6. Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Serwisu
Użytkownik, Pracodawca korzystający z komputera wspólnie z innymi osobami, każdorazowo po zakończeniu korzystania z usług Serwisu wymagających zalogowania się, winien się wylogować. Proces wylogowania uniemożliwia wykorzystanie zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku przez osoby nieuprawnione. Użytkownik i Pracodawca zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w Serwisie. Podane przez Użytkownika, czy Pracodawcę dane i informacje podczas rejestracji w Serwisie znane są tylko konkretnemu Użytkownikowi, Pracodawcy i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją umowy, a zwłaszcza informacje dotyczące warunków finansowych zawartych w umowie mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania Umowy. Strony będą zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji.
 2. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji w celach innych niż wykonanie niniejszym Regulaminie związane będzie z obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zamówień lub zawartych już umów wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie inne szczegółowe zasady współpracy, niewynikające z ustaleń niniejszego Regulaminu, dopuszcza się na podstawie odrębnie zawartych umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.